REGULAMIN SERWISU www.loveinvitations.pl

§ 1 [Przedmiot Regulaminu]

1. Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad, praw i obowiązków, które zobowiązują Użytkownika i Administratora serwisu dostępnego pod domeną www.loveinvitations.pl

Określa on:

  • - rodzaje i zakres oferowanych usług
  • - szczegółowe warunki korzystania z serwisu oraz usług 
  • - zasady przyjmowania zleceń - warunki zawierania i rozwiązywania świadczonych usług 
  • - warunki reklamacji - warunki zarządzania danymi osobowymi Użytkownika serwisu 
  • - zakres odpowiedzialności właściciela serwisu 

2. Serwis obejmuje w szczególności prowadzenie platformy umożliwiającej Użytkownikom zawieranie za jej pośrednictwem zamówień online oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną związanych z funkcjonowaniem i jego przedmiotem.

§ 2 [Definicje i Warunki Korzystania z Serwisu]

1. ADMINISTRATOR – Właścicielem marki i serwisu pośredniczącego w sprzedaży projektów graficznych dostępnego pod adresem www.loveinvitations.pl , jest firma Indigodruk.pl Agnieszka Żak zarejestrowana pod adresem Jawornik Polski 237, 37-232 Jawornik Polski, NIP: 794-164-84-06, REGON: 180861018 z odziałem w Warszawie przy ul. Długa 44/50 lok. 20, 00-3241.

2. UŻYTKOWNIK - Zleceniodawca, firma lub osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia), która po dokonaniu Rejestracji posiada konto oraz dostęp do serwisu poprzez który zakupuje produkty dostępne w serwisie.

3 ARTYSTA- Firma lub osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia), która po dokonaniu Rejestracji sprzedaje poprzez serwis swoje projekty graficzne.

4. KONTO/PANEL KLIENTA - Panel internetowy Użytkownika dostępny jest po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie systemu po adresem www.loveinvitatons.pl/zaloz-konto. Umożliwia ono zarządzanie informacjami podanymi przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz dokonywanie zamówień online i innych działań związanych z funkcjonowaniem serwisu- w ramach uprawnień przypisanych do konta.

5. SERWIS - Internetowy sklep pod domeną www.loveinvitations.pl

6. DNI ROBOCZE - Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

7. Założenie Konta w Serwisie, oznacza akceptację ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. Zmianami), oraz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 ).

8. Rejestracja Użytkownika i korzystanie przez niego z Serwisu oznaczają bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu wraz z zawartymi w nim zasadami, prawami i obowiązkami.

9. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści zgodnej z treścią Regulaminu.

10. Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Administratora Serwisu w przypadku nie przestrzegania przez niego Regulaminu.

11. Użytkownik ma prawo usunąć konto. W takim przypadku prosimy wysłać maila o treści „Usuń Konto” z adresu email z którego konto zostało utworzone na adres biuro@loveinvitations.pl Administrator deklaruje, że zobowiązuje się usunąć konto w ciągu 7 dni roboczych.

12. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora kilku egzemplarzy wyprodukowanych materiałów. Administrator oświadcza, że materiały będą służyły wyłącznie do celów marketingowych i promocyjnych.

13. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych oraz materiałów reklamowych wyłącznie firmy Indigodruk.pl.

14. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktura zostanie dostarczona na podany podczas rejestracji adres email. Istnieje możliwość otrzymania faktury w formie papierowej, po wystosowaniu pisemnej prośby na biuro@loveinvitations.pl

§ 3 [Zamówienia]

1. Serwis umożliwia zamawianie produktów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Złożenie zamówienia przez Użytkownika za pomocą serwisu stanowi zawarcie umowy o świadczeniu usług w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Termin realizacji wynosi 7 dni roboczych od momentu poprawnie złożonego i opłaconego zamówienia

4. Czas Realizacji zamówienia może być niedotrzymany ze strony Administratora w przypadku wystąpienia siły wyższej lub awarii maszyny. O zaistniałej sytuacji Administrator ma obowiązek niezwłocznie poinformować Użytkownika telefonicznie lub mailowo.

5. Administrator informuje, że zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia w przypadku braku płatności za zamówienie.

6. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich w projektach sprzedawanych przez ARTYSTÓW.

7. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu wydrukowane zostanie dokładnie to co zostało wprowadzone w kreatorze zamówienia. Za wprowadzone przez użytkownika błędy językowe serwis nie bierze odpowiedzialności.

§ 4 [Specyfikacja wyrobu gotowego]

1. Specyfikacja określa zakres akceptowalnych norm wyrobu gotowego zakupionego za pośrednictwem serwisu

2. Akceptowalna dopuszczalna różnica w wymiarach produktu gotowego wynikająca z błędu krajarki wynosi ≤ 1,5 mm.

3. Przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do wydruku ≤ 1,0 mm.

4. Przesunięcia tłoczenia wklęsłego lub wypukłego w stosunku do wydruku ≤ 1,0 mm.

5. Przesunięcia w przypadku produktów sztancowanych w stosunku do wydruku ≤ 1,0 mm.

6. LoveInvitations informuje, że między projektem oglądamy na monitorze a wydrukiem mogą wystąpić różnice kolorystyczne, które zależą głównie od indywidualnych ustawień danego monitora, modelu karty graficznej, czy ustawień kolorów w samym systemie operacyjnym. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

7. Kolor White stosowany na papierach barwionych w masie jest kolorem którego odcień może się różnić w zależności od zastosowanego podłoża i wpadać w lekką szarość.

8. W poszczególnych egzemplarzach papeterii ślubnej i okolicznościowej mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne spowodowane techniką druku oraz drukiem na różnych maszynach drukarskich oraz materiałach. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

§ 5 [Zasady zwrotu]

1. Wszystkie produkty wykonywane w naszym sklepie są wykonywanie na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.

§ 6 [Reklamacje]

1. Każdy Użytkownik składający zamówienie w serwisie ma prawo dokonać reklamacji zakupionego produktu w terminie nie później niż 7 dni roboczych od chwili odbioru zamówienia. Po tym czasie reklamacje nie będą uwzględniane, co skutkuje wygaśnięciem roszczeń.

2. Reklamacja musi zostać zgłoszona na piśmie na adres biuro@loveinvitations, musi zawierać numer zamówienia oraz opis niezgodności. W przypadku reklamacji Użytkownik musi dostarczyć 100% reklamowanego nakładu, w przypadku nie dostarczenia całkowitego nakładu reklamację nie będą uwzględniane.

3. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia ilości zamówienia przy odbiorze towaru i w przypadku braku w ilości oddanie towaru firmie przewozowej. W przypadku nie zastosowania się do tego punktu reklamacje nie będą uwzględniane.

4. W przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy przewozowej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu oraz nieterminowe dostarczenie. Użytkownik przed odbiorem przesyłki zobowiązany jest upewnić się, czy nie doszło do jej zniszczenia. Jeśli takowe miało miejsce zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym Administratora.

5. Administrator ma obowiązek w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia reklamowanego nakładu, ustosunkować się pisemnie do wnoszonej reklamacji.

6. Towar kwalifikujący się do zwrotu nie może być zniszczony oraz nie może nosić śladów użytkowania. 7. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego ze specyfikacją produktu gotowego lub wymieniony na nowy w ciągu 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

§ 7 [Odpowiedzialność i Prawa Autorskie]

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub utratę jakichkolwiek danych i informacji powstałe z przyczyn niezależnych.

2. Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, że Użytkownik nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem a systemem PayU.

4. Projekty graficzne zamieszczone na stronie internetowej www.loveinvitations.pl, zamawiane przez Klienta są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), jest przedmiotem praw autorskich.

§ 8 [Polityka Prywatności RODO i Cookies]

1. Pliki „cookies” to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies. Serwis używa plików cookies ,w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkowników, dokonywania zleceń i celów statystycznych.

3. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel serwisu firma Indigodruk.pl Agnieszka Żak, Jawornik Polski 237, 37-232 Jawornik Polski, email: biuro@loveinvitations.pl

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyłącznie w realizacji zamówienia, przez okres niezbędny do jego realizacji. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach.

5 Użytkownik jest świadomy, że ochrona danych osobowych Użytkowników korzystających z usług serwisu jest sprawą priorytetową. Administrator zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność.

6 Właściciel serwisu zobowiązuje się nie udostępniać danych Użytkowników Serwisu osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane jedynie na potrzeby Serwisu i realizacji zamówień Użytkowników.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. każdy Użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.

§ 9 [Postanowienia Końcowe]

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2018 r.

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany, poinformuje o tym Użytkowników za pośrednictwem maila lub serwisu.

3. Do praw i obowiązków wynikających z niemniejszego regulaminu oraz do rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby organu rejestrowego Administratora.

4. Całość serwisu www.loveinvitations.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu, treści z nim zawartych, tekstów, logotypów, nazw własnych, projektów graficznych, należą do Administratora. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści z tej strony bez zgody właściciela jest surowo zabronione.